Next

REGULAMIN RESTAURACJI BEEJAYS

 

Zakup biletu, dokonanie rezerwacji oraz wejście na teren restauracji BeeJays jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 1. W celu zapewnienia gościom restauracji bezpieczeństwa oraz komfortu, restauracja BeeJays zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiada standardom prezentowanym przez lokal. Dotyczy to również osób umieszczonych na specjalnych pisemnych listach gości lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia/karty V.I.P. lub posiadających wcześniejszą rezerwację miejsc siedzących.
 2. W dni weekendowe o wejściu osób na teren restauracji decyduje selekcjoner. Selekcjoner lub pracownicy restauracji, mają prawo odmówić wstępu na teren restauracji bez podania przyczyny.
 3. W dni weekendowe od godz. 20:00 do lokalu nie będą wpuszczane osoby poniżej 25 roku życia, nieposiadające dowodu tożsamości, osoby nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających oraz ubrane nieodpowiednio w stosunku do rangi wydarzenia. Selekcjoner lub pracownik ma prawo do wylegitymowania gościa restauracji w celu ustalenia jego tożsamości oraz weryfikacji jego wieku. Lokal zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej.
 4. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy restauracji mają prawo odmówić wstępu na teren lokalu w przypadku, gdy ilość osób w restauracji przekracza maksymalnie dozwoloną ilość osób mogących przebywać na terenie lokalu.
 5. Osoby przebywające w restauracji mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 6. Zabrania się wnoszenia na teren lokalu jedzenia, napojów, alkoholu, środków odurzających, broni palnej i gazowej, noży i innych ostrych przedmiotów, a także wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych oraz innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia gości restauracji.
 7. Selekcjoner ma prawo przeglądania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 6 regulaminu. W przypadku odmowy poddania się ww. kontroli, lokal zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren restauracji.
 8. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych gości, w stanie upojenia alkoholowego, będące pod wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin restauracji zostaną wyproszone z lokalu.
 9. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu restauracji, selekcjoner oraz pracownicy mają prawo użyć przewidzianych prawem środków w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa w lokalu.
 10. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w restauracji, popełnienia wykroczenia lub niestosownego zachowania, pracownicy lokalu mają prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać w ręce Policji. Za szkody wyrządzone w lokalu odpowiada sprawca zniszczenia lub osoba za niego odpowiedzialna.
 11. Lokal nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, takich jak: pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia z nieodbyciem się lub przerwaniem działalności z wyżej wymienionych powodów.
 12. W restauracji obowiązuje zakaz palenia tytoniu
 13. Gość restauracji przyjmuje do wiadomości, że może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwiękowego mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
 14. Lokal zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanej imprezy bez podania przyczyny. Odwołanie imprezy nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.
 15. Rezerwacje dokonywane są za pośrednictwem strony emenago.com. Z chwilą dokonania rezerwacji należy uiścić depozyt wys. 50,00 zł od osoby w całości do wykorzystania na konsumpcję. W przypadku niewykorzystania całości lub części wpłaconego depozytu nie podlega on zwrotowi.
 16. Obsługa restauracji ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
 17. Godzina zamknięcia lokalu jest ustalana stosownie do okoliczności przez Managera.
 18. Restauracja BeeJays nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione czy zgubione na terenie lokalu.

 

REGULAMIN SZATNI BEEJAYS

 

 1. Szatnia jest obowiązkowa. Klient pozostawiający rzeczy w szatni akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Opłata za przechowanie jednej sztuki odzieży wynosi 3 złote.
 3. Wydany numerek jest podstawą do wydania kurtki.
 4. Na jednym numerku wieszana jest jedna sztuka odzieży.
 5. Za zgubiony bądź zniszczony numerek obowiązuje opłata w wysokości 50 zł.
 6. W sytuacji gdy klient zgubi numerek, nie ponosimy odpowiedzialności za brak kurtki na danym wieszaku.
 7. W sytuacji gdy klient zgubi numerek, rzeczy będą wydawane po zakończeniu imprezy lub w innym terminie.
 8. Klub nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni i nie bierze tym samym odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itp.
 9. Nie ponosimy odpowiedzialności za drobne rzeczy (szaliki, czapki, rękawiczki) pozostawione w rękawach lub kieszeniach, które nie zostały prawidłowo zabezpieczone.
 10. Za rzeczy pozostawione na terenie klubu, klub nie podnosi odpowiedzialności.
 11. Klub ponosi odpowiedzialność za odzież pozostawioną w szatni i zgubioną z winy klubu do kwoty 200 zł.
 12. Rzeczy pozostawione w szatni przetrzymujemy 7 dni.

Partnerzy: